เกษตรทันใจ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เกษตรทันใจ

(แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2565)

policy

สำหรับผู้รับบริการจากการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “เกษตรทันใจ”

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง บริษัท เกษตรทันใจ จำกัด (“บริษัท”) และผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ให้บริการ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ท่าน”, “ลูกค้า”, “ผู้ซื้อ”, “ผู้รับบริการ”, “ผู้ใช้งาน”) หากท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการแล้วจะถือว่าท่านได้เห็นด้วยและตกลงกับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ขอให้ท่านกดยกเลิก หรือปฎิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์มีชื่อว่า “เกษตรทันใจ ( Kasettunjai)” ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ให้บริการ ร้านค้าและผู้รับบริการ สามารถตกลงให้มีการเลือกและตกลงใช้บริการจากผู้ให้บริการได้ รวมถึง สูตรการคิดคำนวณต่าง ๆ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวิเคราะห์ ระบบปัญญา ประดิษฐ์ หรือระบบการทำงาน ที่มีอยู่ในระบบนั้น ๆ

บัญชีผู้ใช้งาน หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ร้านค้าและผู้รับบริการ

ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ให้บริการ ร้านค้า หรือผู้รับบริการ หรือร้านค้า

งานบริการ หมายถึง บริการที่ผู้ให้บริการเสนอให้บริการกับผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์ม หรือที่ผู้รับบริการแสดงความประสงค์จะรับผ่านแพลตฟอร์ม

สินค้า หมายถึง สินค้าที่ร้านค้าเสนอเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งาน

ร้านค้า หมายถึง เจ้าของบัญชีที่เสนอขายสินค้าให้แก่ผู้รับบริการ ตามที่ตนเองได้ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่เสนอขายบริการให้แก่กับผู้รับบริการในงานบริการที่ตนเองได้ระบุเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่ประสงค์ซื้อบริการ และ/หรือสินค้า จากผู้ให้บริการในงานบริการที่ผู้ให้บริการ และ/หรือร้านค้าได้ระบุข้อมูลเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

การใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มนี้

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่คุณเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใดๆ ที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนแพลตฟอร์มนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคุณไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในแพลตฟอร์มนี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และบริษัท มีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ท่านนำข้อมูลบนแพลตฟอร์มไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันบนแพลตฟอร์มถือว่าท่านรับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเอง และบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของแพลตฟอร์ม บริษัทไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือตามที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าภาพใดหรือเนื้อหาสาระอื่นใดก็ตามที่มีการแสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ก็ตามที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ คุณสามารถแจ้งข้อมูลการละเมิดมาที่  it_admin@kasettunjai.com เพื่อบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนพิจารณาบล็อก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงภาพหรือเนื้อหาดังกล่าวต่อไป

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์ม

ท่านรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในแพลตฟอร์มนี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ i) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ ii) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในแพลตฟอร์มนี้

บริษัท อาจตรวจสอบข้อมูลที่คุณอัพโหลด หรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อพิจารณาว่าภาพหรือเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือไม่ และบริษัทอาจนำข้อมูลออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงข้อมูลที่บริษัทเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้ทำการตรวจสอบภาพหรือเนื้อหาทุกครั้งเสมอไป

บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์มนี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใดๆ ท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ชื่อที่คุณให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ ตามที่บริษัทต้องการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์มนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนี้

การกระทำบนแพลตฟอร์ม

การใช้งานบางส่วนในแพลตฟอร์มอาจต้องมีการลงทะเบียนหรือใช้รหัสผ่าน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้แพลตฟอร์มนี้

การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่น

แพลตฟอร์มนี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานแพลตฟอร์มนั้นๆ

การเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มอื่นมาที่แพลตฟอร์มนี้

เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของท่านมายังแพลตฟอร์มนี้ โดยขอความยินยอมจากบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของบริษัท (iii) การเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือประเทศที่ขายหรือให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทเพื่อข้อมูลเหล่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ

ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือแพลตฟอร์มมีความปลอดภัย หรือการเข้าแพลตฟอร์มนี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดความรับผิด

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแพลตฟอร์ม การที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มนี้ การที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของแพลตฟอร์ม หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้เอง

การละเว้นการใช้สิทธิ

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ บริษัทยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการในแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อการจ้างงาน “เกษตรทันใจ” มีดังต่อไปนี้

 1. ท่านตกลงว่า ในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม ท่านจะปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด และ/หรือเผยแพร่ รวมถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติที่บริษัทจะได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ลดทอน รวมไปถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด และ/หรือเผยแพร่ โดยบริษัทให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย
 2. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะทำการประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางช่องทางการติดต่อตามปกติ หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง
 3. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมาย ท่านตกลงว่า บริษัทมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบประวัติดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่ผูกพันใด ๆ ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบประวัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 4. ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่บริษัทได้กำหนดหรือที่ได้เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงท่านมีสิทธิที่จะยกเลิก และ/หรือ ไม่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หรือบัญชีผู้ใช้งานได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อบริษัทแต่อย่างใด ในกรณีเช่นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านอย่างเต็มจำนวน
 5. สิทธิในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานนี้ เป็นสิทธิในลักษณะการอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น มิใช่เป็นการขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน ท่านและบริษัทตกลงและเข้าใจว่า บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว โดยแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานมาพบกันและผู้รับบริการสามารถซื้อบริการจากผู้ให้บริการได้ การเสนอและการตกลงซื้อขายบริการของผู้ใช้งานนี้ เป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด บริษัทไม่มีอำนาจและไม่มีนโยบายในการตัดสินใจแทน หรือเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของผู้ใช้งานแต่อย่างใด ผู้ใช้งานมีอิสระและเสรีภาพในการตกลงหรือปฎิเสธการให้บริการ หรือการซื้อบริการใด ๆ ที่ตรงกับเจตนารมณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์
 6. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งาน รูปร่างหน้าตา การจัดวาง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วนของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง อนึ่ง หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ดังกล่าว
 7. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง
 8. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นสิทธิของบริษัท โดยเด็ดขาดและสามารถใช้สิทธิในการการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อนี้ ท่านตกลงว่า บริษัทไม่จำต้องคืนเงินค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ท่านได้วาง หรือชำระเอาไว้แก่บริษัท
 9. เพื่อให้การทำงานของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีที่เช่นว่านี้ ท่านตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ของท่านสามารถทำงานร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานล่าสุดที่บริษัทได้มีขึ้น
 10. บริษัทและท่านตกลงและเข้าใจว่า บริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับบริการ มิได้มีสถานะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน ตัวการ นายหน้า เจ้าของสินค้า ของกันและกัน หรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทเป็นเพียงแต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้อำนวยความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกและเป็นตัวกลางในการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการ ร้านค้าและผู้รับบริการ ตลอดจนกำกับดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มเท่านั้น
 11. ผู้รับบริการตกลงว่า ผู้รับบริการจะต้องใช้ความระมัดระวังตามปกติวิญญูชนพึงใช้ในระมัดระวังป้องกันการละเมิดสิทธิ ความเสียหาย การสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เสรีภาพ อนามัยของตนเอง และ/หรือบริวารของตน เมื่อได้เมื่อมีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฎิบัติงานใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ ภายในบ้านหรือสถานที่ที่ตนครองครอง
 12. ท่านรับทราบและตกลงว่า การให้บริการในแพลตฟอร์มนั้น เป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ (Freelance) บริษัท ไม่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือรับประกัน เกี่ยวกับความเสียหาย หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และ/หรือ ร่างกาย และ/หรือ สิทธิ และ/หรือ เสรีภาพ และ/หรือ อนามัย ของผู้รับบริการ และ/หรือ บริวารของผู้รับบริการจากการกระทำของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือการละเมิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการเรียกร้องเพื่อให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดทั้งในทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท
 13. ท่านรับทราบว่าการที่ผู้รับบริการตกลงรับบริการจากผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้น จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ทำการติดต่อพูดคุยตกลงกันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ทางบริษัทได้พึงอำนวยความสะดวกไว้ให้ หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงหามาได้ด้วยตนเอง มิได้เกิดจากระบบอัตโนมัติที่มีในแพลตฟอร์ม
 14. บริษัทมีสิทธิในการกำหนดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทนั้นจะเอาปัจจัยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทเห็นควรมาพิจารณาประกอบการตั้งราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยให้ถือว่า ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ที่ได้กำหนดโดยบริษัทนั้นให้ถือเป็นที่สุด และท่านตกลงที่จะใช้ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดในการคิดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการ หรือการซื้อบริการเท่านั้น
 15. บริษัทมีสิทธิได้รับค่าใช้บริการแพลตฟอร์มจากท่าน โดยบริษัทจะแจ้งอัตราค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มให้ท่านทราบถึง อัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บ โดยอัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บนี้ ให้ถือเป็นที่สุด
 16. การสั่งซื้อ จ้างงานและชำระเงิน
       a) บริษัทอาจจัดให้มีการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงวิธีการซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินประเภทใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
            i) การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า (Cash on Delivery, COD) บริษัทได้จัดให้มีบริการรับชำระเงินสดเมื่อรับสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ตัวแทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าและหรือบริการที่สั่งซื้อ
            ii) การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม QR พร้อมเพย์ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีที่เรากำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัทเพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในแอปของบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัทไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสี่ (4) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
       b) ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อก่อนที่ร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการทำการยืนยันออเดอร์เท่านั้น
       c) บริษัทไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
       d) ในกรณีที่บริษัทสามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่บริษัทเพื่อรับการชำระเงิน
 17. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน
       1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ต่อเมื่อก่อนที่ร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการทำการยืนยันออเดอร์เท่านั้น
       2. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อก่อนวันหมดเขตระยะเวลาที่ร้านค้าและบริษัทกำหนดถ้าเหมาะสม โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของบริษัท
       3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนแพลตฟอร์มและผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไปในบัญชีของบริษัท
       4. ในกรณีที่มีการยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน คุณตกลงให้บริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทำการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น
 18. ในกรณีที่ท่านได้วางเงินจำนวนใด ๆ เอาไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกัน หรือเพื่อชำระค่าบริการใด ๆ บริษัทมีสิทธิหักค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มจากเงินที่ได้วางเอาไว้นั้น
 19. ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งใด ๆ กับผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงว่า จะปกป้องคุ้มครองบริษัท และใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถของท่านเพื่อให้บริษัทไม่ได้รับความเสียหาย และ/หรือ ต้องเป็นผู้รับผิด ในกรณีที่ท่านได้ตกลงกับคู่พิพาทให้ทางบริษัทเป็นผู้วินิจฉัยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ท่านตกลงว่า การวินิจฉัยของบริษัทให้ถือว่า เป็นที่สิ้นสุด ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่า ท่านสละสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อบริษัทด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่บริษัททำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทของท่าน
 20. ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการเรียกร้องความเสียหาย หรือจำนวนเงินใด ๆ จากบริษัท ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิของบริษัทตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้
 21. ในกรณีที่ท่านได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานคนอื่น หรือบุคคลภายนอก ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ จนเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่บริษัทโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน และ/หรือ มีคำพิพากษา หรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ ให้บริษัทรับผิด และ/หรือ ร่วมรับผิดกับท่านรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงที่จะชำระเงินจำนวนนั้น ๆ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ แทนบริษัท หรือชำระเงินคืนให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี จนเต็มจำนวน รวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายอันจำเป็นแก่การนั้น ๆ ให้แก่บริษัท
 22. ท่านสามารถยกเลิกบัญชีได้ในแพลตฟอร์มหรือส่งอีเมล์เป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ it_admin@kasettunjai.com เพื่อแสดงความประสงค์ในการขอยกเลิกบัญชี โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าวผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อบริษัท หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้งานจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดยบริษัท
 23. ในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ หรือในกรณีที่บริษัทพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้เอาไว้แก่บริษัทเป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนหรือภายหลังเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม บริษัทมีสิทธิอย่างเด็ดขาดที่จะดำเนินการระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ปฎิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีท่านตกลงที่จะสละสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร
 24. การใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิที่ได้บัญญัติเอาไว้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลของท่านในการเรียกร้องใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร ในกรณีทีท่านฝ่าฝืนความในข้อนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อบริษัทรวมถึง ค่าทนายความ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายใด ๆ อย่างเต็มจำนวน
 25. ในกรณีเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเฉพาะที่ท่านมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัท ท่านและบริษัทตกลงให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามอย่างมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านและบริษัทตกลงให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
 26. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่า มีผลบังคับนับแต่เวลาที่ท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเสร็จสิ้นและสิ้นสุดลงเมื่อบริษัท หรือท่านได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้สิ้นสุดลง ให้ถือว่า บรรดาหนี้ค้างชำระทั้งหลายถึงกำหนดโดยทันที

การติดต่อแพลตฟอร์มนี้

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้นี้ หรือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ กรุณาติดต่อที่

Email : it_admin@kasettunjai.com

เบอร์โทรศัพท์ : 065-525-3239

ที่อยู่ : เลขที่ 392 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

นโยบายความเป็นส่วนตัว / ข้อกำหนดและเงื่อนไข